Δεν έχετε δικαίωμα πρόσβασης.
Χρειάζεται πρώτα να έχετε συνδεθεί.
17 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM mos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM mos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1458 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM mos_session WHERE ( ( time < '1477486939' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1477486939' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT id, published FROM mos_mambots WHERE element = 'jceutilities' AND folder = 'system'
6 SELECT * FROM mos_mambots WHERE id = '30'
7 SELECT published FROM mos_mambots WHERE element = 'jceembed' AND folder = 'system'
8 SELECT params FROM mos_mambots WHERE element = 'customheadtag.systembot' AND published = 1 AND folder = 'system'
9 SELECT * FROM mos_menu WHERE id = 1458
10 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM mos_content AS a LEFT JOIN mos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN mos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN mos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN mos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 6695 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-10-26 14:17' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-10-26 14:17' ) AND a.access <= 0
11 SELECT a.* FROM mos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
12 SELECT m.*, sum(case when p.published=1 then 1 else 0 end) as cnt FROM mos_menu AS m LEFT JOIN mos_menu AS p ON p.parent = m.id WHERE m.menutype='mainmenu' AND m.published='1' AND m.access <= '0' GROUP BY m.id ORDER BY m.parent, m.ordering
13 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND m.published='1'
14 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM mos_modules AS m INNER JOIN mos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1458 ) ORDER BY ordering
15 SELECT m.* FROM mos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering
16 SELECT folder, element, published, params FROM mos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
17 SELECT params FROM mos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'